Rapportering

Redovisning av forskningsprojekt

En vetenskaplig rapport som innehåller en sammanfattning (abstract) av projektet inklusive vunna resultat, skall upprättas av sökande som erhåller medel ur fonden inom två år från beviljat anslag, alternativt tidigare vid förnyad ansökan. Denna skall sändas i ett (underskrivet) exemplar till stiftelsens styrelse till samma adress som ansökan. Rapporten ska omfatta högst två A4-sidor och den skall innehålla:

  • Angivande av det år då anslaget beviljades
  • Intygande av sökanden att medlen använts för avsett ändamål
  • Uppgift om publicerade resultat med angivande av titel och i vilken tidskrift publicering skett (i enlighet Pub.Med.).


Redovisning av forskningsresa

Senast inom en månad efter avslutad resa skall en reserapport upprättas över deltagande i vetenskapligt möte, studieresa eller utlandsvistelse, vilken företagits med hjälp av från fonden beviljade medel.


Denna rapport skall sändas i ett (underskrivet) exemplar till stiftelsens styrelse, under samma adress som ansökan.


Avsikten med reserapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.


Rapporten skall vara kortfattad och ha karaktären av en klinikintern reseberättelse i vilken bidragsmottagaren med utgångspunkt från sin personliga erfarenhet och kunskap uttrycker det mest väsentliga som resan gett.