Rapportering_OLD

Redovisning av forskningsprojekt

En vetenskaplig rapport som innehåller en sammanfattning (abstract) av projektet inklusive vunna resultat, skall upprättas av sökande som erhåller medel ur fonden inom två år från beviljat anslag, alternativt tidigare vid förnyad ansökan. Signera rapporten med ditt BankID på https://signera.ebox.nu/ 


Rapporten skall sändas i ett (e-signerat) exemplar till stiftelsens styrelse på info@bjornssonsstiftelse.se. 


Rapporten ska omfatta högst två A4-sidor och den skall innehålla:

Angivande av det år då anslaget beviljades

Intygande av sökanden att medlen använts för avsett ändamål

Uppgift om publicerade resultat med angivande av titel och i vilken tidskrift publicering skett (i enlighet Pub.Med.).


För det fall rapportering eller annan återkoppling till stiftelsen inte sker inom ovan angiven tid, förutsätts att anslaget inte använts i enlighet med ansökan, och sökanden ska då återbetala anslaget till stiftelsen.


Redovisning av forskningsresa

Senast inom en månad efter avslutad resa skall en reserapport upprättas över deltagande i vetenskapligt möte, studieresa eller utlandsvistelse, vilken företagits med hjälp av från fonden beviljade medel. Signera rapporten med ditt BankID på https://signera.ebox.nu/ 


Rapporten rapport skall sändas i ett (e-signerat) exemplar till stiftelsens styrelse på info@bjornssonsstiftelse.se. 


Avsikten med reserapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.


Rapporten skall vara kortfattad och ha karaktären av en klinikintern reseberättelse i vilken bidragsmottagaren med utgångspunkt från sin personliga erfarenhet och kunskap uttrycker det mest väsentliga som resan gett.


För det fall resan av någon anledning inte kan genomföras ska sökanden återbetala anslaget till stiftelsen. Vidare gäller att om rapportering eller annan återkoppling till stiftelsen inte sker inom ovan angiven tid, förutsätts att anslaget inte använts i enlighet med ansökan, och sökanden ska då återbetala anslaget till stiftelsen.