Ansökan & Villkor

Villkor för forskningsanslag


I första hand stöds forskningsprojekt som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder. Beträffande väl etablerade grupper och projekt vill fonden därför begränsa sitt stöd till mindre delprojekt som engagerar unga forskare och är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan.


Fonden kan också bevilja resebidrag för deltagande i vetenskapligt möte, studieresa utanför Norden eller längre tids utlandsvistelse, för att främja forskningsverksamhet i linje med fondens syfte och vidareutveckling.Ansökan till forskningsprojekt


Ansökan om bidrag från fonden görs på ansökningsblankett (pdf-fil). Ansökningsblanketten skall vara fullständigt ifylld, elektroniskt signerad med BankID och skickas in senast den 15 maj med e-post för att vara giltig.


Ansökan skall enligt blanketten innehålla följande:

 • Sökandes namn, titel, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress
 • Eventuella medsökande
 • Sökandes forskargrupp/institution, samt kontaktuppgifter till gruppledare/handledare eller institutionssekreterare
 • Projekttitel
 • Kortfattad metodbeskrivning samt bedömning av genomförbarhet

 • Bankkontonummer för (eventuell) utbetalning av medel


Till ansökningsblanketten skall bifogas en kort projektetbeskrivning med ekonomisk kalkyl och sökt belopp (omfattande högst en A4-sida), samt sökandes CV (1-2 sidor, enkelsidig utskrift). Uppgift ska även lämnas om eventuella andra fonder eller stiftelser från vilka anslag sökts för samma projekt.


Tillvägagångssätt:

 1. Ladda ner ansökningsblanketten för forskningsanslag.
 2. Fyll i blanketten elektroniskt och spara den som pdf-fil.
 3. Signera den ifyllda pdf-blanketten med ditt BankID på https://signera.ebox.nu/
 4. Skicka in den signerade blanketten tillsammans med övriga handlingar till info@bjornssonsstiftelse.se


Ansökan om resebidrag


Ansökan om bidrag till vetenskapligt möte, studieresa utanför Norden eller längre tids utlandsvistelse som syftar till vidareutveckling av forskningsverksamhet, behandlas av styrelsen i samband och i konkurrens med ansökningar om forskningsprojekt.

Ansökan skall göras före resan påbörjas och senast den 15 maj.

Beslut meddelas till i ansökan uppgiven e-postadress normalt senast den 15 juli.


Ansökan skall innehålla följande:

 • Sökandes namn, titel, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress
 • Sökandes CV om 1-2 sidor (enkelsidig utskrift)
 • Sökandes forskargrupp/institution, samt kontaktuppgift till gruppledare/handledare eller institutionssekreterare
 • Kort sammanfattning av målsättningen med forskningsresan
 • Ekonomisk kalkyl och sökt belopp
 • Intygande från gruppledare/institutionschef att resan är berättigad
 • Uppgift om eventuella andra fonder eller stiftelser i vilka anslag sökts från för samma resa
 • Bankkontonummer för (eventuell) utbetalning av medel


Tillvägagångssätt:

 1. Ladda ner ansökningsblanketten för resebidrag.
 2. Fyll i blanketten elektroniskt och spara den som pdf-fil.
 3. Låt din handledare/institutionschef signera den ifyllda pdf-blanketten med sitt BankID på https://signera.ebox.nu/
 4. Signera själv den ifyllda och signerade pdf-blanketten med ditt BankID på https://signera.ebox.nu/
 5. Skicka in den dubbelsignerade blanketten tillsammans med övriga handlingar till info@bjornssonsstiftelse.seBehandling av personuppgifter


För information om behandling av de personuppgifter som du lämnar i ansökan till Stiftelsen, se vidare under Personuppgifter.