Bedömningsgrunder_OLD

Bedömningsgrunder för forskningsprojekt


Kvaliteten på ansökan/projektet är avgörande för bedömningen av vilka forskningsprojekt som ska tilldelas anslag. Alla projekt konkurrerar med varandra oberoende av forskningsområde. Samtliga projektansökningar bedöms i samråd med ämnesföreträdare utvalda så att de täcker in ämnesområdena såväl inom grundforskning som klinisk forskning.


Fördelningen av medel från Stiftelsen görs därefter med utgångspunkt från följande bedömningsgrunder:

Att arbetsplats / laboratorium finnes tillgänglig

Att frågeställningen bedöms som realistisk och betydelsefull

Att projektet har förutsättning att framgångsrikt genomföras

Att projektet bidrar till att öka kunskapen inom det medicinska forskningsområdet


Efter granskningen av relevanta ansökningar görs en slutlig fördelning av tillgängliga forskningsmedel så att förslaget överensstämmer med de medel som styrelsen har tillgängliga för fördelning.


Bedömningsgrunder för resebidrag

Resebidrag kan lämnas enligt nedanstående  riktlinjer.


Studieresa eller utlandsvistelse för att främja forskningsverksamhet i linje med fondens syfte.


Resa till vetenskapligt möte med egen vetenskaplig presentation (föredrag/poster).


Resa till kongress. För att stöd till kongressresa skall utgå erfordras antingen en officiell inbjudan från kongressledningen eller att sökanden insänt sammanfattning av föredrag och kan styrka att detta accepterats av kongressen i fråga.


Resa till vetenskapligt möte eller studiebesök där ämnen diskuteras, vilka har direkt anknytning till forskarens forskningsverksamhet.


Se vidare under ”Ansökan & villkor”.