Ansökan & villkor

Forskningsstipendium

inom ramen för stiftelsens syfte

Villkor för forskningsanslag


I första hand stöds forskningsprojekt som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder. Beträffande väl etablerade grupper och projekt vill fonden därför begränsa sitt stöd till mindre delprojekt som engagerar unga forskare och är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan.


Fonden kan också bevilja resebidrag för deltagande i vetenskapligt möte, studieresa utanför Norden eller längre tids utlandsvistelse, för att främja forskningsverksamhet i linje med fondens syfte och vidareutveckling.


Ansökan till forskningsprojekt


Skriftlig ansökan om bidrag från fonden görs på ansökningsformulär, vilket skall vara fullständigt ifyllt för att ansökan ska vara giltig. Handskriven ansökan och ansökan vars projektbeskrivning överstiger två A4-sidor lämnas utan avseende. Ansökningsformuläret tillhandahålls nedan.


Ansökan skall enligt formuläret innehålla följande.

 • Sökandes namn, titel, telefonnummer och e-postadress
 • Eventuella medsökande
 • Sökandes institution, samt kontaktuppgift (inkl telefonnummer) till institutionssekreterare eller handledare 
 • Projekttitel
 • Bankkontonummer till sökandens eget konto (inte till institutionen eller universitetet)


Vidare ska sökanden till blanketten bifoga en kort projektetbeskrivning samt ekonomisk kalkyl och sökt belopp (omfattande högst en A4-sida). Uppgift ska även lämnas om eventuella andra fonder eller stiftelser från vilka anslag sökts för samma projekt


Ansökan inges i ett underskrivet exemplar (original) till Stiftelsen på adress:

 Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

 c/o Åsa Laurin

 Babordsgatan 6

 426 76 Västra Frölunda

och skall vara Stiftelsens styrelse tillhanda senast den 15 maj.


En kopia av projektbeskrivningen skickas per e-post till asa.laurin@gmail.com

Ansökan om resebidrag


Ansökan om bidrag till vetenskapligt möte, studieresa utanför Norden eller längre tids utlandsvistelse som syftar till vidareutveckling av forskningsverksamhet,  behandlas av styrelsen i samband och i konkurrens  med ansökningar om forskningsprojekt.

Ansökan skall göras före resan påbörjas och senast den 15 maj.

Beslut meddelas till i ansökan uppgiven e-postadress normalt senast den 15 juli.

Handskriven ansökan lämnas utan avseende - ansökan skall alltså göras med hjälp av ordbehandlare eller likvärdigt hjälpmedel.

 

 Ansökan skickas till Stiftelsen på adress:

  Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

  c/o Åsa Laurin

  Babordsgatan 6

  426 76 Västra Frölunda

 

Ansökan skall innehålla följande.

 • Sökandes namn, titel, telefonnummer och e-postadress
 • Sökandes institution samt kontaktuppgift (inkl telefonnummer) till institutionssekreterare eller handledare 
 • Kort sammanfattning av målsättningen med forskningsresan
 • Ekonomisk kalkyl och sökt belopp
 • Intygande från institutionschef att resan är berättigad
 • Uppgift om eventuella andra fonder eller stiftelser i vilka anslag sökts från för samma resa
 • Bankkontonummer till sökandens eget konto (inte till institutionen eller universitetet)

 

 

Behandling av personuppgifter


För information om behandling av de personuppgifter som du lämnar i ansökan till Stiftelsen, se vidare under ”Personuppgifter”.

Redovisning av forskningsprojekt


En vetenskaplig rapport som innehåller en sammanfattning (abstract) av projektet inklusive vunna resultat, skall upprättas av sökande som erhåller medel ur fonden inom två år från beviljat anslag, alternativt tidigare vid förnyad ansökan.


Denna skall sändas i ett underskrivet exemplar till stiftelsens styrelse till samma adress som ansökan. Rapporten ska omfatta högst två A4-sidor och den skall innehålla:

 • Angivande av det år då anslaget beviljades
 • Intygande av sökanden att medlen använts för avsett ändamål
 • Uppgift om publicerade resultat med angivande av titel och i vilken tidskrift publicering skett (i enlighet Pub.Med.).Redovisning av forskningsresa


Senast inom en månad efter avslutad resa skall en reserapport upprättas över deltagande i vetenskapligt möte, studieresa eller utlandsvistelse, vilken företagits med hjälp av från fonden beviljade medel.


Denna rapport skall sändas i ett (underskrivet) exemplar till stiftelsens styrelse, under samma adress som ansökan.


Avsikten med reserapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.


Rapporten skall vara kortfattad och ha karaktären av en klinikintern reseberättelse i vilken bidragsmottagaren med utgångspunkt från sin personliga erfarenhet och kunskap uttrycker det mest väsentliga som resan gett.