Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som du lämnar i ansökan till Stiftelsen, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, Stiftelsen, för att pröva din rätt till anslag och för övrig administration som hänger samman med detta.

 

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, exempelvis uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

 

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Consensus Stiftelsetjänst, som för stiftelsens räkning administrerar delar av förfarandet.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

 

Om du önskar ytterligare information om vilka personuppgifter om dig som Stiftelsen eller dess biträde behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till Stiftelsen på samma adress som ansökan. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom din underskrift på ansökan till Stiftelsen godkänner du att de personuppgifter du lämnat i ansökan, även om de skulle innefatta s.k. känsliga personuppgifter, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. (Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etiskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.)